Zodra er een niveauverschil van meer dan 1 meter overbrugd dient te worden, wordt er een lift aangelegd voor de invaliden. Een hellingbaan wordt dan voor de meeste rolstoelers te steil/te zwaar. De benaming van zo’n lift varieert van invalidenlift of mindervalidenlift tot rolstoellift.

In de wet- en regelgeving is vastgelegd waaraan zo’n lift dient te voldoen. Als u een regelmatige lezer bent van de artikelen en Infomagazines op deze site, weet u inmiddels dat die regelgeving in de meeste gevallen niet of in onvoldoende mate tot rolstoeltoegankelijkheid leidt. Daarom in dit artikel een toelichting op een van de vele aspecten die voor een rolstoeler heel belangrijk zijn, doch waaraan vaak onvoldoende wordt gedacht: de veiligheid.

Qua veiligheid kunt u denken aan de veiligheid van de installatie (het mechanische deel van de lift), doch in dit artikel gaat het vooral over de veiligheid van de rolstoeler in en om de lift. Een rolstoeler is immers kwetsbaarder dan een valide en vormt eerder een prooi voor kwaadwillenden. Een voorziening zoals een lift, dient dan ook de maximale veiligheid te bieden aan de rolstoeler. Die veiligheid valt uiteen in een aantal aspecten:

a) de route naar en de opstelplaats voor de lift

De lift is vaak op een plaats aangebracht die niet direct in de looproute ligt of naast een drukgebruikte trap is gesitueerd. Het veiligheidsaspect is hier dan ook de zichtbaarheid van de route naar de lift en van de opstelplaats voor de lift. Met andere woorden: de rolstoeler moet zichtbaar zijn voor anderen terwijl hij/zij naar de lift rijdt en daar moet wachten, en er moet zicht zijn op de route naar en de wachtplaats voor de lift.

In dit opzicht is zowel de verlichting als de transparantie van route en opstel-/wachtplaats van belang. De rolstoeler staat, wachtend voor de lift, met de rug naar de straat of naar alles wat achter hem/haar gebeurt en moet zich daar veilig kunnen voelen. Een lifttoegang  in een nis/hoek of achter een muur of een betonnen paal, ontneemt het zicht voor passanten, die dan ook niet kunnen zien of alles goed verloopt.

b) ín de lift

Uitgaande van een normale lift, is het veiligheidsaspect hierin vooral de (verplicht) aanwezige spiegel. Hoe belangrijk die is, realiseert u zich waarschijnlijk als u bedenkt dat een rolstoeler over het algemeen vooruit een lift inrijdt. Voordat de deur zich sluit, kan er nog iemand instappen die dan dus áchter de rolstoeler staat. Indien op de wand tegenover de deur een spiegel is aangebracht, kan de rolstoeler diegene zien. Dit vermindert weliswaar de kwetsbaarheid niet, doch verhoogt wel het gevoel van veiligheid. In liften met deuren aan beide zijden, wordt meestal afgezien van het plaatsen van een spiegel. Voor een rolstoeler is dat dus heel onaangenaam. Dit kan opgelost worden door de deuren te voorzien van spiegelende folie.

c) technisch

Heel simpel: de lift moet altijd werken. Er dient een alarm in aangebracht te zijn, dat eveneens altijd functioneert en met hogere regelmaat gecontroleerd wordt. Bovendien dient de alarmcentrale op de hoogte te zijn dat de lift voor rolstoelers/mindervaliden is aangelegd en er dus waarschijnlijk geen ‘normale’  bevrijdingsoperatie kan worden uitgevoerd bij een defect.

d) toezicht op en controle van de lift

Het aanbrengen van een camera bij de lift-in- en uitgangen verhoogt het gevoel van veiligheid. Bewegingen in en rondom de lift vallen daardoor eerder op én worden geregistreerd. Ook voor het inroepen van hulp kan een rolstoeler makkelijker contact leggen met een bevoegde (zwaaien naar de camera) als andere opties niet lukken. Overigens kan de lift ook frequenter worden opgenomen in een controleroute van beveiligingsbedrijven en/of politie.

In de praktijk

Om u duidelijk te maken wat de praktijk is, ziet u hieronder een foto van de invalidenlift onder het centrale trappenhuis van Utrecht CS op het Jaarbeursplein. Deze lift is gesitueerd buiten de doorgaande looproute op een stille plaats ónder de trappen. De rolstoeler valt buiten het zicht door afvalbakken die voor de liftingang staan en de grote betonnen paal die het zicht op de rolstoeler gedeeltelijk ontneemt. Het is overdag een donkere locatie waar geen verlichting brandt en de rolstoeler zich onbehaaglijk voelt. Bij avond/’s nachts is het een ongure plek, waarvoor de politie waarschuwt om daar niet alleen te zijn!

_________________________________________________________________________________________

Vindt u dit artikel waardevol? Vult u dan rechts bovenaan deze pagina uw gegevens in. U ontvangt dan maandelijks het gratis Infomagazine  met meer tips en informatie over alle aspecten van rolstoeltoegankelijkheid. Afmelden kan op elk moment en natuurlijk gaat Rolstoeltoegankelijkheid.nl vertrouwelijk met uw gegevens om.