FAQ items aan het laden...

Waarom deze cursus?

Het veranderende overheidsbeleid, waardoor mensen langer zelfstandig thuis moeten kunnen blijven wonen, vraagt vaak om aanpassingen in de woonomgeving om dat mogelijk te maken. Een aanvraag bij de gemeente voor ondersteuning via de Wmo ligt dan voor de hand.

Voor de Wmo casemanager start er dan een omvangrijk en veelal intensief traject van gedegen dossieronderzoek en een uitgebreide, hoogwaardige intake bij de aanvrager. Voor dit traject wordt gedegen kennis van de wet en het proces gevraagd, inzicht in de samenhang en kennis van materie en materialen. Er zijn zoveel vraagstukken om rekening mee te houden, die voorbereiding vragen en kennis. Als casemanager levert u gevraagd maatwerk en dat is nodig bij woningaanpassingen.

Door de toenemende vergrijzing, de wens van burgers om te blijven wonen op de plek waar ze al jaren wonen en de overheid die zo lang mogelijk thuis blijven wonen als beleid heeft, is er een toenemende vraag naar woningaanpassingen. In de dagelijkse praktijk blijkt dat het aantal Wmo casemanagers dat hierin echt thuis is, niet groot genoeg is. Dat kost gemeenten en de samenleving (veel) geld en komt onvoldoende tegemoet aan de dringende behoefte van de burgers in de gemeente. Om in een aanzienlijk tempo meer Wmo casemanagers ook deze complexe aanvragen te kunnen laten afhandelen, is deze cursus ontwikkeld.

De Wmo casemanager van de gemeente zal zich verder moeten verdiepen en specialiseren in maatwerk en een helikopterview nodig hebben om alle aspecten in beeld te hebben, zodat een goed onderbouwd Plan van Aanpak en advies kan worden samengesteld. De kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn, worden in deze Cursus Woningaanpassingen geleerd en direct praktisch geoefend.

Voor wie

Deze Cursus is specifiek gericht op WMO-consulenten die verzoeken tot woningaanpassing willen leren beoordelen en zelfstandig afhandelen. Het hele traject van voorbereiding, huisbezoek, besluitvorming en rapportage komt aan de orde.

U heeft geen bouwkundige achtergrond nodig. De Cursus is geschikt voor zowel deelnemers met een medische achtergrond als deelnemers die vanuit andere werkgebieden hun kennis en ervaring meebrengen.

Uw huidige kennis en ervaring op het gebied van woningaanpassingen wordt vooraf in kaart gebracht door middel van een schriftelijke intake, zodat de Cursus optimaal afgestemd kan worden op de deelnemers.

Wat u leert

Het complete traject van aanvraag tot samenstelling van het Plan van Aanpak en Advies krijgt u in deze cursus in de vingers. Natuurlijk doordat u de theorie en vele voorbeelden aangereikt krijgt, maar vooral doordat u die direct praktisch gaat toepassen.

Tijdens de cursus leert u wat het aanpassen van een woning voor mensen met een beperking in een breder kader inhoudt. Er wordt aandacht besteed aan het lezen en interpreteren van bouwkundige tekeningen en plattegrondenmaten en oppervlakten die noodzakelijk zijn voor het functioneren vanuit een rolstoel, met een rollator of scootmobiel. Ook de specifieke aspecten voor mensen met een visuele of auditieve handicap of dementerenden komen aan bod.

Er wordt dieper ingegaan op wetgeving en richtlijnen zoals die bijvoorbeeld vermeld staan in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, het Bouwbesluit, het Handboek voor Toegankelijkheid, de NEN-norm 1814, et cetera. U ontdekt welke u wanneer hanteert en hoe u ze toepast.

De voorbereiding, indeling en werkwijze van het huisbezoek komen uitgebreid aan bod, inclusief de vraagtechniek om het besluit op de juiste informatie te kunnen baseren en de argumentatie die u daarvoor het beste kunt gebruiken. U leert hoe u de totale woon- en leefomgeving van de aanvrager in kaart brengt en welke vragen u zich daarbij dient te stellen.

De voorbereiding van het huisonderzoek is het dossieronderzoek.  Wat daarbij inzichtelijk moet worden en wat u minimaal nodig heeft om tot een afspraak voor een intake over te gaan, wat er minimaal aan voorinformatie aanwezig dient te zijn en hoe en waar u die informatie kunt verkrijgen. Aan de hand van een basis checklist vult u die aan met zaken die binnen uw gemeente van belang zijn.

Na het gedegen dossieronderzoek dat u onder de knie krijgt, gaat u meer leren over het huisbezoek, ook wel de intake genoemd. De informatie uit het dossieronderzoek vormt daarvoor de belangrijke basis. U leert het huisbezoek zo voor te bereiden dat u in één bezoek alles kunt opnemen, vragen, vaststellen en verzamelen om uw Plan van Aanpak en advies uit te kunnen werken. Dat betekent een gedegen voorbereiding die u ook praktisch gaat oefenen, zodat u uw eerstvolgende huisbezoek al heel anders in gaat. De technieken en vuistregels die daarvoor nodig zijn, heeft u in de cursus gekregen én praktisch geoefend. U ervaart dat het zelfvertrouwen geeft, prettig voelt én dat u het vertrouwen van de aanvrager krijgt als u zo voorbereid op pad gaat.

Voor de verwerking van alle informatie uit het dossieronderzoek en huisbezoek krijgt u de kaders aangereikt voor het uit te werken rapport (Plan van Aanpak en advies). U leert wat daar wel en niet in dient te worden opgenomen. Al tijdens de Cursusperiode oefent u daarmee, zodat u met de professionele feedback van de cursusleiders komt tot een basisrapport dat u in de dagelijkse praktijk telkens kunt benutten.

Aan de hand van praktijkcases ontdekt u wat ‘maatwerk‘ betekent als het over woningaanpassingen gaat. U leert al doende hoe u daarmee omgaat, welke afwegingen u kunt maken en hoe u die in uw rapportage duidelijk en overtuigend presenteert.

Per ruimte van de woning leert u de mogelijkheden kennen om tot praktische en adequate aanpassingen te komen, die bovendien zo efficiënt mogelijk worden ingezet (keuken, toilet, badkamer, slaapkamer, entree, woonkamer, berging, etc.). Aan de hand van vele voorbeelden breidt u uw materialen- en middelenkennis uit en krijgt u voeling voor de context waarin u de woningaanpassingen plaatst. U heeft geleerd hoe u de vraag op adequate wijze en doelmatig afhandelt en tot een ondersteuningsplan komt.

handboek voor toegankelijkheid

Als laatste belangrijke pijler wordt u bijgepraat over de brand- en vluchtveiligheidsaspecten die van belang zijn in uw besluit over een woningaanpassing. De cliënt met een kwetsbare gezondheid moet immers bij calamiteiten ook veilig kunnen vluchten en daarmee moet al bij de aanpassing rekening zijn gehouden. Zeker bij advisering over het gebruik en de stalling van scootmobielen is kennis en ervaring over de toepassing van de nieuwste inzichten en richtlijnen van belang.

Met alles wat u aan kennis en ervaring opdoet in deze Cursus zult u sneller en makkelijker een aanvraag voor woningaanpassingen kunnen afhandelen, terwijl u bovendien tot een doelmatiger inzet van de beschikbare middelen komt. De burger ervaart een professionele en deskundige afhandeling, die tot een woningaanpassing leidt waar met plezier gebruik van wordt gemaakt omdat het hen echt ontlast en ondersteunt.

Wat u met de cursus bereikt

Met de kennis en inzichten die u opdoet in deze Cursus, wint uw advisering aan kwaliteit en onderbouwing, zodat u op heldere en overtuigende wijze uw rapport kunt uitbrengen. De cliënt zal al tijdens het huisbezoek ervaren dat u kennis van zaken heeft en weet waar u over praat. Dat wekt vertrouwen.

Bij het ontvangen van uw besluit zal de cliënt overtuigd worden door de professionele en goed onderbouwde rapportage. Het aantal vragen erover zal afnemen en bij eventuele klachten kunt u teruggrijpen naar uw goed gedocumenteerde onderzoek en de heldere analyse die tot uw besluit hebben geleid.

Burgers zullen zich gehoord en gezien voelen door uw duidelijke verslaglegging en professionele rapport.

Uitgebreide cursusinformatie

Aantal deelnemers

Het aantal deelnemers aan de cursus is bij voorkeur klein, maximaal 8 tot 10, waardoor er aandacht is voor persoonlijke vragen of ervaringen. Daardoor bent u nog beter in staat om het geleerde direct in de praktijk te brengen en er uw voordeel mee te doen.

De didactische werkwijze wordt gekenmerkt door de volgende vormen: hoorcollege, discussiemomenten, casuïstiek en werkopdrachten. Er vindt aan het einde geen toets plaats; bij voldoende participatie aan de cursuselementen wordt een certificaat van deelname uitgereikt.

Doelen

 • U kunt bouwkundige tekeningen lezen en zelf een bouwkundige schets maken

 • U bent op de hoogte met de wet- en regelgeving rondom toegankelijkheid en woningaanpassingen in de breedste zin

 • U kunt beoordelen of een woning, woongebouw en woonomgeving geschikt is voor een gebruiker met een rollator, rolstoel of scootmobiel

 • U kunt beoordelen op welke aspecten een woning of woongebouw getoetst en op welke manier aangepast dient worden

 • U kunt beoordelen in welke mate de woning ruimte biedt om ADL-hulp te bieden

 • U hebt inzicht in aspecten rond het wonen met een visuele of auditieve handicap of bijvoorbeeld dementerenden

 • U kunt beoordelen of een hulpmiddel zoals een driewielfiets, scootmobiel et cetera veilig gestald kan worden, rekening houdend met aansprakelijkheids- en (brand-)veiligheidsrisico’s

 • U heeft een basisrapport tot uw beschikking waarmee u uw besluiten altijd goed onderbouwd kunt presenteren

 • U bent een stevige gesprekspartner voor de leveranciers die de woningaanpassingen gaan aanbrengen en haalt het beste in hen boven voor uw cliënten

 • Uw bouwkundig inzicht helpt u om  kort en bondig duidelijk te maken wat uw wensen en eisen zijn aan degenen die de woningaanpassing uitvoeren

 • Met deze aanvulling op uw kennis en vaardigheden waarborgt u voor de burger dat het traject van aanvraag tot realisatie snel en soepel verloopt.

Inhoud cursus

Dag 1: Dagcursus 7 uur

 • Ontwikkeling WMO door de jaren heen
 • Wat houdt ‘maatwerk’ in en hoe hanteert u dit begrip op de juiste wijze
 • Toelichting wetten en regelgeving en gebruik en toepassing Handboek voor Toegankelijkheid, NEN1814, VACpunt Wonen, Woonkeur, Bouwbesluit
 • Voorbereiden van een huisbezoek, indeling van het gesprek, gesprekstechnieken, analyse en conclusie
 • Rapporteren: opbouw, argumentatie en presentatie
 • Basisbeginselen van bouwkundige tekeningen lezen en interpreteren
 • Bouwkundige schetsen maken met computersoftware

U gaat praktisch aan de slag met de diverse onderdelen en maakt al uw eerste bouwkundige schets.

Dag 2 en 3: Beide dagen dagcursus van 7 uur

 • Per ruimte van een woning worden aanpassingsmogelijkheden besproken (keuken, badkamer, toilet, slaapkamer, woonkamer, entree, (trap)lift, berging, etc.)
 • Materialen en middelen en de diverse toepassingen worden besproken, getoond en ervaren
 • Specifieke eisen gesteld aan een woning voor mensen met een beperking
 • Specifieke eisen gesteld aan een woongebouw voor mensen met een beperking
 • Specifieke eisen gesteld aan de openbare ruimte voor mensen met een beperking

Aan de hand van talloze voorbeelden leert u vele verschillende mogelijkheden kennen om tot adequate woningaanpassingen te komen. Door daarmee te spelen en uw flexibiliteit en creativiteit te benutten, krijgt de term ‘maatwerk’ vorm en kunt u de doelmatigheid van de aanpassingen optimaliseren. In de vorm van oefeningen en casussen brengt u het geleerde in de praktijk. U leert werken met de uitgangspunten en criteria. Praktisch en interactief.

Dag 4: Huiswerk 7 uur, dagcursus 7 uur (samen 14 uur)

 • Voorbereiding/huiswerk: casus van een uitgebreide woningaanpassing opstellen vanuit eigen praktijkervaring en de bevindingen verwerken in een rapport, waarin het geleerde in de eerdere modules is toegepast (huiswerk: 7 uur)
 • Feedback op het gemaakte verslag van een uitgebreide woonaanpassing bespreken op de cursuslocatie en verwerken van de feedback inclusief eventuele bouwkundige schets in het verslag (7 uur)

Totaal: 35 uur

Cursusleiding

Denise Janmaat

Denise Janmaat is directeur van het Nederlands Instituut voor Toegankelijkheid. Zij heeft haar sporen verdiend in diverse branches als consultant en projectleider, variërend van bouw, transport, logistiek en facility management. Haar jarenlange (inter)nationale ervaring, opgedaan in vele bedrijven, en haar grote kennis van de genoemde taakgebieden zorgen ervoor dat zij de vertaalslag van toegankelijkheid heel praktisch kan maken binnen de kaders van wet- en regelgeving, doch waar dat nodig is ook goed buiten die lijnen kan kleuren. Omdat zij zelf door een ongeval al 27 jaar afhankelijk is van een rolstoel, weet zij uit eigen ervaring hoe hard het nodig is om toegankelijkheid goed te regelen.

Eric Jansen

Eric Jansen kent de WMO als zijn broekzak. Begon met de voorloper ervan (WVG) al zo’n 30 jaar geleden en heeft daardoor grote kennis en ruime praktijkervaring. In verschillende functies heeft hij menige gemeente ondersteund, zowel als consulent, senior consulent, kwaliteitscoach, projectleider en coördinator.

Hij kent de vele valkuilen en voetangels die omzeild moeten worden om tot een afgewogen besluit te komen. Het overbrengen van zijn kennis en vooral praktijkervaring op teamleden doet hij met plezier. Hij is een strenge bewaker van de kwaliteit; wil het beste voor de cliënt zonder de doelmatigheid uit het oog te verliezen. Kan zich verplaatsen in zowel de cliënt met een probleem als zijn opdrachtgever en houdt de doelen van beide partijen in het oog.

Rob de Vroege

Rob de Vroege rondde zijn opleiding ergotherapie af in 1985. Hij is al ruim 30 jaar werkzaam als ergonomisch adviseur rond woningaanpassingen. De laatste jaren voornamelijk vanuit een landelijk werkend medisch adviesbureau in het kader van de Wmo en vanuit het NIvT voor woningbouwverenigingen, VVE’s, gemeenten, bedrijven, organisaties en particuliere opdrachtgevers. Hij kent de mogelijkheden vanuit de wetgeving van binnen en buiten, weet hoe bijvoorbeeld gemeenten het voorstel het liefst aangeleverd krijgen én, voor u het meest belangrijk, hij weet wat de ergotherapeut in huis heeft en hoe hij kan bijdragen om u die expertise goed onderbouwd en professioneel uitgewerkt over te laten brengen op de partijen waarmee u werkt. Daarmee versterkt u uw positie als deskundige gesprekspartner.

Waar

cursus locatie

De ervaring leert dat men deze cursus bij voorkeur bij de gemeente of organisatie op locatie laat plaatsvinden (incompany). Zo kunnen meerdere teamleden erbij aanwezig zijn en hoeft er niet gereisd te worden door de deelnemers.

Als u ons uw wensen doorgeeft, werken we graag een voorstel voor u uit.

Ja, ik ontvang graag een voorstel voor een incompany-cursus

De Cursus Woningaanpassingen voor Wmo-consulenten wordt ook als Cursus met open inschrijving gegeven.

De Cursus is verdeeld over vier dagen (data zie hieronder).

Deze Cursus met open inschrijving vindt afhankelijk van het aantal deelnemers plaats in Heemskerk of Utrecht in corona-proof ruimten met luchtreinigingsapparatuur die ook virussen en bacteriën doodt en voorzien is van Hepa-filters en met inachtneming van de voorschriften van het RIVM.

Wanneer

De Cursus Woningaanpassingen voor Wmo-consulenten is verdeeld over vier dagen (data zie hieronder). U bent op de cursusdag vanaf 09.00 uur van harte welkom; om 09.30 uur precies start het programma.

De inwendige mens wordt versterkt door een goed verzorgde lunch die is inbegrepen. Tussendoor staat de hele dag koffie/thee en water voor u klaar en zijn er lekkere versnaperingen.

Rond 17.00/17.30 uur gaat u naar huis met een schat aan kennis en informatie. U kunt met alle opgedane kennis en de vele nieuwe inzichten uw adviezen over woningaanpassingen makkelijker én gestoeld op uitgebreide expertise ontwerpen, adviseren en (laten) uitvoeren.

De data van de eerste cursus met open inschrijving in 2021 (W5) zijn:

Donderdag 18 maart 2021 – module 1

Donderdag 1 april 2021 – module 2

Donderdag 15 april 2021 – module 3

Donderdag 29 april 2021 – module 4

Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het corona-virus plannen we de andere cursussen voor 2021 pas als bovenstaande cursus is gestart.

Ja, ik schrijf me graag in voor de Cursus Woningaanpassingen W5

Investering

Het tarief voor de Cursus met open inschrijving bedraagt voor de vier dagen EUR 2.475,– in totaal exclusief 21% BTW, doch inclusief alle materialen, zaalhuur, lunch, drankjes en versnaperingen en het certificaat van deelname. Dit betekent een deelnametarief per dag van EUR 618,75 exclusief BTW.

U zult ervaren dat u met de opgedane kennis en inzichten in uw dagelijkse praktijk veel sneller en effectiever een rapport van een woningaanpassing kunt uitwerken en tevens een gedegen onderbouwing in uw rapportage kunt opnemen. Daarmee verstevigt u uw expert-status en zorgt u bovendien dat u minder vragen krijgt en bij een eventueel beroep goed onderbouwd op de zitting verschijnt.

Het scheelt u bovendien tijd en geld, zeker ook omdat u voortaan in 1 keer alles kunt uitwerken zonder urenlang zoekwerk naar bijvoorbeeld de juiste informatie over wet- en regelgeving. U verdient deze cursus in korte tijd terug.

Als u nog twijfelt, bedenkt u zich dan eens:

  • wat het u kost als u een Plan van Aanpak of ondersteuningsplan meerdere malen moet aanpassen of er veel uitzoekwerk voor moet doen;
  • hoe vaak u nog extern advies wilt moeten inwinnen tegen aanzienlijke kosten;
  • wat u wint aan positie bij uw cliënten als u op het gebied van woningaanpassingen kunt laten ervaren dat u ter zake kundig bent;
  • hoeveel doelmatiger het budget besteed kan worden, hetgeen voor de gemeente én voor de burgers veel oplevert.
Ja, ik schrijf me graag in voor de Cursus Woningaanpassingen W5

U kunt uw deelname uitsluitend via deze site reserveren

Als u op de genoemde datum/data niet kunt en/of ook over andere cursussen geïnformeerd wilt worden, kunt u zich hier als geïnteresseerde laten noteren. U ontvangt dan als eerste bericht zodra er nieuws te melden is. U hebt dan de mogelijkheid om direct uw plaats zeker te stellen.